Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

 • Neve: Sky Parking (Bud-Park Szolgáltató Szociális Szövetkezet)
 • Székhelye: 2220 Vecsés, Üllői út 859
 • Adószám: 321327-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-02-100788

A parkolás megkezdésével (a parkolóba történő behajtás), az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között szerződés jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére és a transzfer ügymenet lebonyolítására, a következő általános feltételek és szabályzatok szerint:

 • Forgalmi rend
 • Biztonságtechnikai intézkedések
 • Transzfer
 • Díjszabások, Parkolási díjak

Forgalmi rend

 • A parkoló egész területén a KRESZ mindenkor hatályos szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 5 Km/h.
 • A parkoló területén a gépjárművek mozgatását és elhelyezését a személyzet irányítja.
 • A gépjárművek lezárt állapotban tárolhatóak.

Biztonságtechnikai intézkedések

 • A gépjárművekről és az ügyfelekről kamerarendszer által rögzített felvétel készül, a felvételeket az üzemeltető kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, a jogviszony befejeztével 30 napig őrzi meg, majd azt követően megsemmisíti.
 • A parkolás megkezdésekor a szolgáltató felveszi az ügyfél személyes adatait.
 • Az üzemeltető az adatokat kizárólag a parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti.
 • A parkolás megkezdésekor a parkoló személyzete az ügyfél részére parkoló kártyát állít ki, amelyen rögzíti a gépjármű rendszámát.
 • Ezt a parkoló kártyát az ügyfél köteles megőrizni a parkolás végéig. A kártya elvesztéséből felmerülő problémákért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A parkolóból történő távozáskor az üzemeltető a kártyát felmutatni tudó és kulcsokkal rendelkező személyt tekinti a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek.
  Ezek hiányában a kulcsokkal, forgalmi engedéllyel vagy törzskönyvvel rendelkező személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.
 • A Szolgáltató a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adatfelvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt.
 • A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes anyag, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy a Szolgáltató a hatóságot értesíti, és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el.
 • E szabály megszegéséből keletkező esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.
 • A gépjármű állapotával kapcsolatos vita estén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe, az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

Transzfer

A repülőtéri transzfer és a reptéri belépés díját a megadott parkolási díj magában foglalja.

A repülőtéri transzfer a parkoló kártya átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz.

A visszautazáskor a repülőgép leszállását követően, a csomagok átvétele után, a transzfer igényét a parkoló kártyán található telefonszámon kérjük jelezni.

A transzfer szolgáltatást az üzemeltető nem menetrend, csak igény szerint biztosítja.

Az üzemeltető vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 5-15 percen belül, visszaérkezéskor pedig maximum. 10-20 percen belül rendelkezésre áll.

A Szolgáltató kizárhatja a szolgáltatásból azon Ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek).

Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a repülőtérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért.

Díjszabások, Parkolási díjak

A mindenkori díjszabások és akciók megtalálhatók a honlapon és a parkoló irodájában kifüggesztve.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót csak a szolgáltatási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkolási kártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy a HP a rendelkezési jogot külön is vizsgálja.

Kétség esetén a HP jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.

A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése a HP-vel szemben kizárt.

Egyéb rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége, hogy a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja, a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló kártyát felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítsa és transzfer szolgáltatást nyújtson - amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs- a Liszt Ferenc repülőtér 2/A. és 2/B. terminálokhoz.

Az ügyfél köteles az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló kártya megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására. A reptéri parkoló üzemeltetője a parkoló területén a magánszemélyek viselkedésére - jelen szabályzat betartatásán túl - nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni.

Az üzemeltető a parkoló területén érvényes szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja , ezen túlmenően, nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2023.02.11.